LICEUL TEORETIC HARUL LUGOJ

TEORETIC

Last Updated on February 21, 2022 by .

LICEUL TEORETIC HARUL LUGOJ

Adresa: Str. Cuza Vodă, Nr. 10, Lugoj
Telefon: +40356809906

website: www.facebook.com/ScoalaHarul/
Email: scoalaharullugoj@yahoo.com

 În anul 2001 se înfiinţează la Lugoj, prima grădiniţă privata creştină, din localitate la iniţiativa fondatorilor: Gigel Olariu, Ionel Tutac si David Nicola, reprezentantul Bisericii Creştine Baptiste „Harul”. Grădiniţa poartă numele „Copiii Harului” şi a funcţionat în incinta bisericii de pe  strada Plopilor nr 10 până în anul 2008.

În anul 2006 Asociaţia Legământul Harului se înfiinţează, având ca membrii fondatori Biserica Creştină Baptista Harul (reprezentată de pastorul David Nicola), pastorul Gigel Olariu şi pastorul Ionel Tuţac. Sub egida acestei Asociaţii, în anul 2008, i-a fiinţă Şcoala Primară “Harul”, care are în structură învăţământul preşcolar, acreditat în anul 2009 şi învăţământul primar, acreditat în 2012. Cursurile se desfăşoară în locaţia pe str. Cuza Vodă 10 A, într-un local oferit de biserică cu contract decomodat şi cu toată baza materială corespunzătoare unei unităţi de învăţământ modern.

 Începând cu anul şcolar 2015-2016 a început ciclul gimnazial, cu autorizare provizorie, obţinută în vara anului 2015. Clădirea în care funcţionează Liceul „Harul” este amplasată în zona centrală a municipiului Lugoj, pe strada A. Mocioni nr 10.


OFERTA EDUCAȚIONALĂ

Oferta curriculară  urmăreşte ca în fiecare an şcolar să se folosească cu randament maxim resursele umane şi materiale în scopul de a răspunde nevoilor şi intereselor elevilor şi părinţilor, prin:

 •           existenţa unui curriculum nucleu aplicat creativ, conform metodologiei în vigoare;
 •           programe CDŞ elaborate de cadrele didactice în funcţie de opţiunile elevilor;
 •           aplicarea unor strategii adecvate nivelului elevilor şi a unui demers didactic informativ-formativ;
 •           pregătirea suplimentară a elevilor pentru examene, concursuri, olimpiade;
 •           desfăşurarea unor activităţi extracurriculare atractive;

Liceul Teoretic Harul Lugoj are  o ofertă educaţională diversificată şi de calitate care asigură atingerea standardelor de învăţare şi promovare a valorilor europene într-un climat de siguranţă fizică şi psihică. Talentele şi interesele specifice elevilor pot fi valorificate și dezvoltate de o gamă largă de activităţi şcolare şi extraşcolare, contribuind esenţial la formarea lor ca personalitate echilibrată şi armonioasă, capabilă să trăiască într-o lume modernă şi polivalentă.

Consiliul Profesoral al școlii elaborează oferta educațională pornind în primul rând de la finalitățile și obiectivele nivelurilor de învățământ, care se pot concretiza pentru fiecare nivel dupã cum urmează:

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR/PREȘCOLAR urmăreşte:

 • Asigurarea educaţiei elementare pentru toţi copiii;
 • Formarea personalităţii copiilor în funcţie de nivelul şi ritmul lor de dezvoltare;
 • Înzestrarea elevului cu cunoştinţe, capacitate, abilităţi care să stimuleze raportarea efectivă şi creativă la mediul social şi natural, să permită continuarea educaţiei.

ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL urmăreşte:

 • Formarea la elevi a capacităţii de a comunica eficient în situaţii reale;
 • Formarea şi dezvoltarea capacităţii de adaptare şi integrare în comunitate;
 • Formarea atitudinilor de toleranţă, responsabilitate, solidaritate, prietenie etc;
 • Asigurarea unei orientări şcolare şi profesionale optime, ţinând cont de aspiraţiile şi aptitudinile elevilor;
 • Formarea capacităţilor şi a motivaţiilor necesare învăţării în condiţiile unei societăţi în schimbare.

        ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL urmărește:

 • adâncirea competenţelor de bază – alături de competenţele personale şi cele sociale – comunicarea, gândirea critică, creativitatea şi spiritul anteprenorial;
 • promovarea valorilor democratice în curriculum , care să le permită viitorilor absolvenţi să devină cetăţeni responsabili ai unei societăţi democratice.

Rezultatele învăţării urmărite în şcoala noastră la sfârşitul ciclului gimnazial sunt în concordanţă cu obiectivele următoare:

– elevii să demonstreze că au gândire creativă (evaluarea, utilizarea unor strategii proprii pentru evaluarea problemelor, a diferitelor situaţii în contexte sociale diferite);

– să folosească diferite modalităţi de comunicare în situaţii reale prin citit, scris, calcul, formarea deprinderilor de comunicare socială, verbală, folosirea corectă şi eficientă a codurilor, limbajelor, terminologiei, diferitelor domenii ale cunoaºterii;

– să înţeleagă sensul apartenenţei la diverse tipuri de comunităţi prin participarea la viaţa socială a clasei, a şcolii, a comunităţii locale, să identifice drepturile şi responsabilităţile care le revin în calitate de membrii ai comunităţii şcolare şi ai ţării;

– să-şi însuşească şi să demonstreze capacitatea de adaptare la diferite situaţii prin folosirea unui limbaj corect şi instrumente variate în transmiterea ideilor, experienţelor, sentimentelor, să dobândească şi să demonstreze capacitatea de lucru în echipă, capacitatea de a respecta opinia fiecãruia;

– să participe conştient la construirea unei vieţi de calitate prin formarea, dezvoltarea spiritului de prietenie, toleranta, responsabilitate, formarea deprinderilor pentru o viaţă sănătoasă, echilibrată; cunoaşterea mediului înconjurător şi necesitatea protejării acestuia; cultivarea sensibilităţii faţă de valorile estetice şi artistice; cunoaşterea şi respectarea drepturilor copilului, drepturilor  omului;

– să cunoască , să înţeleagă şi să utilizeze tehnologiile folosite în viaţa cotidiană, să înţeleagă, să perceapă consecinţele dezvoltării ştiinţei şi tehnologiei asupra omului şi a mediului înconjurător;

      – să-şi dezvolte capacităţile de investigare, să-şi valorifice propria experienţa prin deprinderea, formarea unei conduite de muncă intelectuală, a capacităţii de explorare a realităţii înconjurătoare şi adaptare la aceastã realitate, formarea dorinţei de realizare personală şi socială prin dobândirea unei culturi a efortului fizic şi intelectual;

– elevii să-şi însuşească un set de valori individuale şi sociale care să Ie asigure competenţă în susţinerea propriilor opţiuni, în înţelegerea modului în care mediul social  influenţează ideile proprii şi comportamentul, situaţiilor care să asigure  nu numai realizarea unor planuri personale, ci şi motivarea continuă. 

Oferta CDȘ

-nivel primar- English, my grace-1 oră/săptămână

-nivel gimnazial-Limba engleză intensiv– 4 ore/săptămână

                           –Mai întâi caracterul-1 oră/săptămână

-nivel liceal- Limba engleză intensiv– 4 ore/săptămână

                    –Mai întâi caracterul-1 oră/săptămână

                    -Chimia practică– 1 oră/săptămână (XI-XII)

Oferta extracurriculară

 1. Extinderea activităţilor instructiv – educative în spaţiul extraşcolar;
 2. Organizarea de pregătiri suplimentare pentru prevenirea eşecului şcolar şi obţinerea performanţei la examene și concursuri școlare;
 3. Organizarea de excursii tematice de 1 – 2 zile;
 4. Participarea elevilor la spectacole de teatru, muzică;
 5. Organizarea de serbări, concursuri, serate pe diferite teme şi cu diferite ocazii, sesiuni de comunicări ştiinţifice;
 6. Organizarea unor manifestări ştiinţifice şi artistice cu diferite ocazii;
 7. Discuţii, dezbateri cu invitaţi din diferite domenii de activitate;
 8. Participarea elevilor în activităţii redacţionale şi publicitare.
PLAN DE ȘCOLARIZARE 2022-2023
FILIERĂ/ PROFIL/ DOMENIU PREGĂTIRII DE BAZĂ/ SPECIALIZARENumăr de claseNumăr total locuriMedia ultimului admis 2021-2022Observații
Matematică informatică
Științe ale Naturii1267.05
Științe Sociale
Filologie

DOTĂRI ȘI RESURSE:


FILM DE PREZENTARE


PERFORMANȚE PRIN CARE SE DISTINGE UNITATEA

Școala noastră se remarcă prin performanțele obținute la concursurile și olimpiadele școlare, dar și la examenele naționale. În fiecare an absolvenții clasei a VIII-a contribuie la prestigiul școlii prin rezultatele de la Evaluare Națională. Anul școlar trecut școala noastră s-a clasat pe primul loc în oraș, cu promovabilitate 100% . De-a lungul timpului elevii noștri au reprezentat cu cinste școala noastră la diferite competiții. De fiecare dată au obținut rezultate frumoase, atât la etapele locale, cât și la cele județene sau interjudețene, clasându-se pe locuri fruntașe.  Fiecare concurs constituie o provocare pentru elevi și o motivație de a-și lărgi orizontul de cunoaștere. Distincțiile obținute dovedesc atât o bună pregătire din partea elevilor, cât și seriozitate și profesionalism din partea dascălilor care îi pregătesc. Știm că performanțele școlare se datorează muncii în echipă, de aceea considerăm că este foarte importantă colaborarea dintre școală, elev, familie.